ناب ترین ها

وبسایت تخصصی ام اس سنتر - برگزاری چهاردهمین همایش سالانه انجمن ام. اس خوزستان

- سالن سینمای نیوساید واقع درنیوساید - کوی فدائیان اسلام - باشگاه نفت شماره یک برگزارمی گردد. لذا بدینوسیله از کلیه بیماران ام. اس استان خوزستان دعوت بعمل می آورد تادراین برنامه

برگزاری شانزدهمین همایش بیماران ام.اس استان خوزستان

جمعه 4/10/94 از ساعت 10:00 صبح لغایت 13:00 ظهر درمحل اهواز - نیوساید - کوی فدائیان اسلام - باشگاه نفت شماره یک ( سالن سینمای نیوساید ) برگزارمی گردد . لذا از کلیه بیماران ام.اس...

وبسایت تخصصی ام اس سنتر - اطلاعیه های انجمن استان خوزستان

خوزستان درتاریخ پنج شنبه 28/10/91 ازساعت 8:00 صبح لغایت 12:00 ظهردرمحل اهواز سالن سینمای نیوساید - کوی فدائیان اسلام - باشگاه نفت شماره یک برگزار می شود . لذا ازکلیه بیماران ام...

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com