کامپوزیت ساسان گلشاهی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۵۴
کامپوزیت ساسان گلشاهی
... فلوشیپ جراحی و پروتز ایمپلنت های دندانی عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ممتاز بورد تخصصی کشوری عضو انجمن پرستودنتیستهای ایران عضو کمیته بین لمللی ایمپلنت(ICOI) عضو انجمن پرستودنتیست های آمریکا انجام خدمات: ارتودنسی دندان | ایمپلنت دندان | کامپوزیت دندان | ونیر کامپوزیت ...
متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی متولد سال 1357 به شماره نظام پزشکی (99520)می باشند . مطب ایشان در تهران منطقه پاسداران...
holly_galleryبا سلام.مرحوم حاج شیخ حسین فقیه شجاعی معروف به شجاع العلما از وعاظ قدیمی لاهیجان بود که به علت صراحت لهجه به لقب شجاع العلما معروف شد که افراد ایستاده در عکس فرزندان آن مرحوم هستند و افراد نشسته از راست به چپ حجت الاسلام شیخ عبدالوهاب قدیمی از وعاظ محترم لاهیجان ساکن کوی میدان خیابان کاشف غربی بود و نفر ...
ﻛــﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻬـﺎي. FRP. در ﺑﻬﺴـﺎزي و ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ. ('. اوﻟـﻴﻦ. 15: اردﻳﺒﻬﺸـﺖ. ) 1383. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ' ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳـﺖ ﻫـﺎي. FRP. در ﺑﻬﺴـﺎزي و ﺳـﺎﺧﺖ. ﺳﺎزه ﻫﺎ. 15 - ...... ﮔﻠﺸﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. درآﻣﺪي ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه. /. ﻣﺤﻤـﺪ ﮔﻠﺸـﺎﻫﻲ. در . « ﺷـﻤﺲ، ﺷـﻮراي ﻣﺮﻛـﺰي. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . » ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن. 1384. ؛ ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره. 13. : 14 و. ص .10-3.
2540, برنامه ريزي فرايند از طراحي تا تخمين هزينه ي توليد, سامان خليل پور آذري, انتشارات انديشه سرا, 1393. 2541, برنامه ريزي فرايند ...... 5747, علوم وفناوري نانو کامپوزيت, آجايان - شادلر- براون, بابک کفاشي, انتشارات دانشگاه تهران, 1389. 5748, علوم ..... 5931, فلوئنت کاربردي, محمد گلشاهي فر, انتشارات صانعي شهميرزادي, 1392.
... نشر توسعه ايران (0), نشر توسعه ایران (14), نشر حقوقدان (2), نشر دانشگاهي (0), نشر دانشگاهی (20), نشر زمان (1), نشر ساسان (1), نشر سخن (3), نشر شرح (3), نشر طراح (6), نشر علم (4), نشر علم عمران (3), نشر علوم دانشگاهي (0), نشر علوم دانشگاهی (10), نشر علوم نوين (0), نشر علوم نوین (4), نشر کتاب دانشگاهي (0), نشر کتاب دانشگاهی ...
628, 16306, Myths of Composite Culture & Equality of Religions, English, Harsh Narain. 629, 16307, The ...... 5743, 731, ورقه و گلشاه عيّوقي, فارسی, ذبيح الله صفا. 5744, 732 ...... 6879, 1867, پروين دختر ساسان به همراه اصفهان نصف جهان، مرگ، سامپينگه (فرانسه ترجمه فارسي) هوسباز (فرانسه ترجمه فارسي), فارسی, صادق هدايت.

خوش آمدید

بستن