ناب ترین ها

روش بررسی: در این پژوهش، آسایش یا عدم آسایش انسان در منطقه آزاد اروند بر اساس مدلها و شاخصهای زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ، دمای مؤثر، اقلیم توریستی (TCI)، نظر ... نتایج حاصل از ارزیابی شاخص ترجونگ برای منطقه آزاد اروند طی ماههای مختلف سال نشان میدهد که در دوره سرد سال (آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) منطقه آزاد اروند با داشتن هوای ...
متغیرهای هواشناسی مورد استفاده عبارتند از: دما، رطوبت نسبی، بادو ... اطلاعات مذکور در قالب شاخص‌های آسایشی بیوکلیمای انسانی یا قدرت خنک کنندگی محیط (CP )و شاخص دمای موثر استاندارد (SET) در ایستگاه همدیدی موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و زمان آسایش اقلیمی مشخص شد. نتایج حاصل از شاخصهای CP و SET ماههای اردیبهشت ...
فرایند اجرایی بر اساس روش اوکلند. از آنجایی که یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت ارزیابی عملکرد دوره ای، نبود الگویی مناسب برای ارزیابی و به تبع آن انتخاب نامناسب شاخص های عملکردی است بهره گیری از نظام ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران با رویکرد کارنامه عملکردی، به عنوان روشی جامع جهت تعیین میزان رضایتمندی ...
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ اوﻟﮕﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ. زﯾﺴﺖ. . اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﻼم: ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﻼم ﺑﺮ. روي ﻧﻤﻮدار زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اوﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ. ﻣﺎه. ﻫﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎه. ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن، آذر. ، دي، ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ. درﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ. در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﯽ (اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ.
3 دسامبر 2013 ... ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن. و آذر در ﻣﺤﺪود. يه. - 2. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن. ﮔﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻨﻚ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﻣﺎه. ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ در. ﻣﺤﺪوده. - 3. ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿـﻌ. ﻴﺖ ﺿـﺮﻳﺐ. راﺣﺘﻲ ﺳﺮد ﺑﺮ روي ﭼﺎرت اﺳﺖ. ﻣﺎه. ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﻴـﺰ. در ﻣﺤﺪود. يه. 0. (ﺻـﻔﺮ). ﻗـﺮار ﻣـﻲ. ﮔﻴﺮﻧـﺪ و داراي ﺷـﺮاﻳﻂ. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺒﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻜﺮ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ...
در ماه های آذر، دی و بهمن TRMM V7 3B42RT داده های. در ماه های دی، بهمن و اسفند داشته اند. بیشترین CMORPH و. همبستگی داده های هر دو مدل نیز در ماه های تیر، مرداد و مهر. مشاهده شده است. باال ترین مقدار همبستگی داده های مشاهده ای و. به ترتیب CMORPH و TRMM 3B42RT V7 بارش ماهواره ای. به مرداد ماه ایستگاه غفارحاجی )0/93( و )0/85( و پایین ...
اسفند ماه 1394 دریافت فایل. پیرو پایش و کنترل پروژه های 21 گانه فرامنطقه ای و همچنین 172 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونت های ستادی موظف به ارایه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com